Autospinn

โปรโมชั่น Nissan 2012 ข้อเสนอพิเศษ รถยนต์นิสสัน โครงการรถยนต์คันแรก

Admin Posted: September 16th, 2012

โครงการรถยนต์คันแรก

1. เงื่อนไขการได้รับคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก
1.1 เป็นรถยนต์คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
1.2 เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน
1.3 เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/รถยนต์กระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)
1.4 เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)
1.5 คืนเงินเท่ากับค่าภาษีตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน
1.6 ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
1.7 ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
1.8 การคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (จ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
2. ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกสามารถตรวจสอบรายละเอียดยี่ห้อรุ่นรถยนต์และจำนวนเงินที่มีสิทธิได้รับคืนทาง www.excise.go.th หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ
3. การยื่นคำขอคืนเงินสามารถยื่นคำขอฯได้ 2 ช่องทางคือ
3.1 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทั่วประเทศ
3.2 ผ่านทาง www.excise.go.th
เอกสารที่ยื่นพร้อมกับคำขอคืนเงินมีดังนี้
(1) แบบคำขอคืนเงินและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก
(2) สำเนาบัตรประชาชน
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน
(4) สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)
(5) สำเนาคู่มือการจดทะเบียน
(6) หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปี
(7) หลักฐานการซื้อขายรถยนต์
4. หากผู้ซื้อยื่นคำขอผ่านทาง www.excise.go.th ตามข้อ 3.2 จะต้องส่งเอกสารฉบับจริงให้แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ตนแจ้งความประสงค์ไว้
5. เมื่อผู้ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือเปลี่ยนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดเช่าซื้อ(Refinance) ให้ผู้ซื้อแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ตนได้แจ้งความประสงค์ไว้ตามข้อ 3
6. ในการยื่นขอรับคืนเงินผู้ซื้อสามารถระบุสถานที่ที่จะขอรับเงินคืนได้ตามแบบคำขอทั่วประเทศ
7. ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิทาง www.excise.go.th หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ยื่นคำขอฯไว้หรือทาง E-mail หรือ SMS ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร
8. ผู้ซื้อเมื่อได้ครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (จ่ายคืนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป) จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือการคืนเงินจากกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด
9. หากผู้ซื้อได้รับคืนเงินเมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้วและอยู่ระหว่างการครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปีหากกระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในคำขอคืนเงินและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรกผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องนำเงินที่ได้รับคืนไปส่งคืนทางราชการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
10. หากมีปัญหาหรือมีเหตุขัดข้องสามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1713 หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทั่วประเทศ

โครงการประกันภัย PREMIUM PROTECTION
PREMIUM PROTECTION BY NISSAN คืออะไร
คือ โครงการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ซึ่ง บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)จำกัด ได้ร่วมกันออกแบบและจัดทำขึ้นโดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆเป็นกรณีพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์นิสสัน

โดยได้คัดเลือกบริษัทประกันภัยชั้นนำที่มีมาตรฐานในการให้บริการที่ดี อีกทั้งได้แต่งตั้งศูนย์บริการและอู่ซ่อมที่ได้มาตรฐานเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ลูกค้าผู้ใช้รถยนต์นิสสันทั่วประเทศ
บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ
• บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
• บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด
• บริษัท ธนชาตประกันภัย (รับประกันเฉพาะรถ Nissan March เท่านั้น)
หมายเหตุ รายชื่อบริษัทประกันภัยข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม
• สามารถนำรถเข้าซ่อมที่ ศูนย์บริการ NISSAN หรืออู่ซ่อมมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจาก NISSAN ทั่วประเทศ
• รับประกันการซ่อมด้วยอะไหล่แท้ของ NISSAN เท่านั้น
• อนุมัติการซ่อมรถยนต์จากบริษัทประกันภัยได้รวดเร็วภายใน 1 วันทำการ (กรณีค่าซ่อมไม่เกิน 20,000 บาท)
• รับประกันคุณภาพในการซ่อมนานสูงสุด 12 เดือน
• ได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อประกันภัยโครงการ Premium Protection โดยสามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่องได้นานสูงสุด 5 ปี*
• ฟรี บริการรถลาก กรณีเกิดอุบัติเหต ุ( บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับรถลากไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมรถยนต์)
• เบี้ยประกันภัยไม่แพงอย่างที่คิด พร้อมรับส่วนลดพิเศษเมื่อต่ออายุประกันภัย (ในกรณีประวัติดี)
หมายเหตุ รายชื่อบริษัทประกันภัยข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ตามมาตรฐานในโครงการประกันรถยนต์นิสสัน
รายละเอียด ความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
• ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามพรบ. 1,000,000 บาท/คน

• ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 10,000,000 บาท/ครั้ง
1,000,000 บาท/ครั้ง

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
• ความเสียหายต่อรถยนต์ ตามทุนประกันภัย

• รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
• อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 100,000 บาท / คน 100,000
– ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 4 คน รถเก๋ง บาท / คน 100,000 บาท / คน
– ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 2 คน รถกระบะ
– ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 11 คน รถโดยสาร

2. ค่ารักษาพยาบาล

3. การประกันตัวผู้ขับขี่

ติดต่อสอบถาม และทำประกันภัยได้ที่
• ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นิสสันทั่วประเทศ
• บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-353-7666

ข้อเสนอจากนิสสัน ลีสซิ่ง

แพลททินั่ม แคมเปญ
เอกสิทธิ์สำหรับกลุ่มลูกค้าอาชีพพิเศษ โดยดาวน์เริ่มต้นที่ 0 % ติดต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสันใกล้บ้านท่าน

แผนคุ้มครองภาระสินเชื่อ (NISSAN LOVE AND CARE)
เพื่อเพิ่มความสบายใจและหมดกังวลเรื่องภาระเช่าซื้อ โครงการนิสสัน เลิฟ แอนด์ แคร์ เอกสิทธิ์เฉพาะผู้เช่าซื้อรถยนต์กับนิสสัน
ลีสซิ่งจะรับผิดชอบยอดหนี้คงเหลือทั้งหมดแทนลูกค้า หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

· ทุพพลภาพสินเชิงถาวร สูญเสียอวัยวะ สูญเสียดวงตา จากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ จนไม่สามารถทำงานในอาชีพ ประจำ หรืออาชีพอื่นใดได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

· การเสียชีวิต ทุกกรณี

ติดต่อขอคำแนะนำทางการเงิน พร้อมทางเลือกที่หลากหลายตามความต้องการของท่านได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสันใกล้บ้านท่าน
เอกสิทธิ์อื่นๆเฉพาะลูกค้ารถยนต์นิสสัน
การบริการแบบมืออาชีพจากนิสสัน ลีสซิ่ง หนึ่งในสมาชิกครอบครัวนิสสัน

· อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ตลอดอายุสัญญา

· เงินดาวน์และระยะเวลาผ่อนชำระที่สอดคล้องกับรายได้ของท่าน*

· การอนุมัติสินเชื่อรวดเร็ว

· ช่องทางการชำระเงินหลากหลาย

· บริการต่ออายุประกันภัยรถยนต์และภาษีทะเบียนรถยนต์

· บริการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

· ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

· ข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ สำหรับลูกค้ารถยนต์นิสสัน

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขั้นสุดท้าย ตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของทางบริษัทเป็นสำคัญ

ช่องทางการชำระเงิน

นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า นิสสัน ลีสซิ่งได้เพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการชำระเงินดังนี้

ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
ท่านสามารถชำระด้วยเงินสดหรือเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคาร เพียงแสดงแบบฟอร์มชำระเงิน ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ตามธนาคารที่ให้บริการ ทุกสาขาทั่วประเทศ

· ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

· ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น

· ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

· ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น

· ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น

· ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น

ชำระโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ท่านสามารถเลือกชำระด้วยการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ได้ตามธนาคารที่ให้บริการดังต่อไปนี้
· ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

· ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

· ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

· ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

· ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

· ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชำระผ่านบริการ MPAY
ลูกค้าGSM Advance หรือ One-2-Call สามารถชำระค่างวดผ่านมือถือของท่านโดยใช้ขั้นตอนง่ายๆ

ชำระด้วยเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
ท่านสามารถชำระด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด” ลงวันที่ล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุเลขที่ สัญญาเช่าซื้อหลังเช็ค โดยส่งทางไปรษณีย์มาที่ “บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (แผนกบริการลูกค้า)” หรือ สามารถมาที่
นิสสัน ลีสซิ่งสำนักงานใหญ่ ทั้งนี้กรุณาส่งเช็คล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระอย่างน้อย 7 วันทำการ

ชำระที่เคาน์เตอร์ PAY STATION หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ท่านสามารถชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ Pay Station ของร้าน AIS / ร้าน Telewiz หรือชำระ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยชำระได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายการ กรุณาใช้แบบฟอร์มการชำระค่างวดของท่านเมื่อชำระที่เคาน์เตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย