Autospinn

เริ่มแล้วการแข่งขันสุดยอดรถแข่ง 2013 Thailand Super Series ณ สนามในประเทศไทย

Pon Piantanongkit Posted: July 31st, 2013

ที่สุดของรายการแข่งรถเมืองไทย ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว กับรายการ 2013 Thailand Super Series สนามที่3 เป็นต้นไป ที่จัดขึ้นในประเทศไทย วันนี้ 31 กรกฏาคม 2556 บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ผู้จัดการแข่งขันรถ “Thailand Super Series” ร่วมกับ “Motorsport Asia” จัดแถลงข่าวการแข่งขัน 2013 Thailand Super Series ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ภายใต้การรับรองจาก “รยสท” ณ ห้างเซ็นทรัล เวิลด์ พร้อมนำรถแข่งมาจัดแสดงโชว์ร่วม 30 คัน

2013-Thailand-Super-Series_03
หลังจากผ่านการแข่ง 2013 Thailand Super Series ในสนามที่ 1 และ 2 ไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่ำนมา ณ สนำม เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมำเลเซีย แฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วฟ้ำเมืองไทยต่ำงส่งกระแสตอบรับในทำงบวกมำอย่ำงท่วมท้น ในกำรยกมำตรฐำนเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ด้ำนมำตรฐำนกำรจัดกำรแข่งขัน รวมถึงกฎกติกำที่ถูกยกระดับให้สูงขึ้นเทียบเท่ำกับนำนำชำติ บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด จึงไม่ทำให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตชำวไทยผิดหวังด้วยกำรเพิ่มรุ่นกำรแข่งขันเพื่อให้ครบทุกอรรถรสควำมเร็ว ประกอบด้วยกำรแข่งขันรุ่น
Thailand Super Car class 1 / class 2
Thailand Super 2000
Thailand Super 1500
Thailand Super Production
Thailand Super Pickup
และกำรแข่งขันรุ่นเล็กอย่ำง Thailand Super Eco
รวมถึง Support Race อย่ำง Lotus Cup Thailand 2013

2013-Thailand-Super-Series_37
พร้อมกำหนดวันแข่งดังนี้
สนำม 3 – 4 วันที่ 17-18 สิงหำคม ณ สนำมพีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต (พัทยำ)
สนำม 5 – 6 วันที่ 5-6 ตุลำคม ณ สนำมพีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต (พัทยำ)
สนำม 7 – 8 วันที่ 14-15 ธันวำคม เป็นมหกรรมกำรแข่งขันรถยนต์ทำงเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศในรูปแบบสนำมเฉพำะกิจแบบปิดเมือง ที่เนรมิตถนนเลียบชำยหำดบำงแสนให้เป็นสนำมแข่งขันรถยนต์ทำงเรียบรำยกำรใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยควำมพร้อมของสภำพถนนที่สำมำรถประกอบเป็นสนำมแข่งขันที่มีมำตรฐำน มีควำมยำวโดยรอบของสนำมที่มำกถึง 3,700 เมตร และมีจำนวนผู้เข้ำชมกว่ำ 4 แสนคน ซึ่งเป็นสนำมสุดท้ำยของฤดูกำลจะเป็นกำรประลองควำมเร็วกันในเทศกำลมอเตอร์สปอร์ตประจำปีของชำวไทย ในรำยกำร “Bangsaen Thailand Speed Festival”

คุณปรีดำ ตันเต็มทรัพย์ ผู้อำนวยกำรจัดกำรแข่งขัน Thailand Super Series เปิดเผยว่ำ “ควำมเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นก้ำวสำคัญของวงกำรมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทย Thailand Super Series ก่อตั้งขึ้นด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะยกระดับกฎกติกำกำรแข่งขันให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล เน้นควำมยุติธรรม และเป็นกลำง โดยเฉพำะในรุ่น ไทยแลนด์ ซูเปอร์ คำร์ ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่ ที่ในปีนี้เรำยึดเอำกฎด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับตัวรถของกำรแข่งขันรำยกำร GT3 มำใช้ พร้อมแบ่งควำมสมดุลด้ำนสมรรถนะของรถแข่ง เพื่อแบ่งคลำสที่ชัดเจน โดยกำรนำเอำหลัก Balance of Performance: BOP มำใช้ในกำรจำแนกคลำสรถแข่ง”

2013-Thailand-Super-Series_23
นอกจำกรุ่น Thailand Super Car แล้ว เรำยังคงให้ควำมสำคัญกับกำรแข่งขันทุกๆ รุ่น ทั้ง Thailand Super 2000 ที่มีรถแข่งเข้ำร่วมแข่งขันมำกกว่ำ 30 คัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ำพอใจมำก รวมถึงกลุ่มรถแข่งในรุ่น Thailand Super 1500 และ Thailand Super Production ที่ตอบรับเข้ำร่วมกำรแข่งขันอย่ำงคับคั่ง

2013-Thailand-Super-Series_34
แต่เป็นที่น่ำเสียดำยสำหรับรุ่น Thailand Super Pickup และ Thailand Super ECO ที่ไม่ได้เดินทำงไปร่วมกำรแข่งขันใน 2
สนำมแรก เนื่องจำกติดเรื่องกฎข้อบังคับของสนำมเซปังฯ แต่ในสนำมที่ 3 เป็นต้นไป ทั้ง 2 รุ่นจะร่วมทำ กำรแข่งขันตำมปกติ เพรำะ
หลังจำกประชุมนักแข่งทำงผู้จัดพบว่ำนักแข่งทัง้ 2 รุ่นมีความตื่นตัวอย่ำงมำก ทุกท่ำนกระหำยที่จะลงแข่งขัน และมีทีมแข่งสมัครเข้ำมำ
อย่ำงล้นหลำม โดยเฉพำะในรุ่น Thailand Super Pickup มีถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช สยำมมกุฎรำชกุมำร เป็นเดิม
พัน สำ หรับแชมป์ ประเทศไทย ขณะที่ในรุ่น Thailand Super Eco ก็มีทีมแข่งให้ควำมสนใจไม่น้อย ทำให้เกิดนักแข่งกลุ่มใหม่ๆ เพิ่ม
ขึน้ มำในเมืองไทยอีกมำก จำกกำรแข่งขันใน 2 สนำมแรกที่เซปัง อินเตอร์เนชนั่ แนล เซอร์กิต เห็นได้ชัดว่ำ Thailand Super Series สอบ
ผ่ำนมำตรฐำน เนื่องจำกนักแข่งชัน้ นำของเมืองไทย และต่ำงชำติ ต่ำงนำ รถแข่งระดับโลกไม่ว่ำจะเป็น Porsche 997 GT3R , Porsche
997 GT3 RSR , Porsche 997 GT3 CUP ,Lamborghini Gallardo LP600 GT3 , Ferrari 458 Italia GT3, Ferrari 458
Challenge, Ginetta G55 , Holden Commodore Super V8 ฯลฯ รวมมูลค่ำรถแข่งอย่ำงเดยี วในรำยกำรนีก้ ว่ำ 1,000 ล้ำนบำท ซงึ่
ถือเป็นครัง้ แรกของผู้จัดกำรแข่งขันชำวไทยที่สำมำรถได้รับควำมไว้วำงใจจำกทมี แข่ง นำ รถมูลค่ำมหำศำล พร้อมทีมเซอร์วิสที่มเี ครื่องมือ
อันทันสมัย มำร่วมกันยกมำตรฐำนกำรแข่งขัน

ชมภาพทั้งหมดคลิ๊ก http://photos.autospinn.com/2013-Thailand-Super-Series-Press-Conference/

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย