Autospinn

Toyota ต่อยอด โครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9” ขยายเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Pon Piantanongkit Posted: September 4th, 2013

นายเอกชัย รัตนชัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย และ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินงานจากตัวแทนชุมชน เทศบาลและโรงเรียน ที่เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับ Toyota ภายใต้โครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9” รวมทั้งสิ้น 40 แห่ง ในวันที่ 3 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา เกิดจากความร่วมมือระหว่างโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเฟ้นหาโรงเรียนและชุมชนในเทศบาลจากทั่วประเทศ ให้เข้ามาเป็นเครือข่ายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่การถ่ายทอดความรู้ ตลอดจน สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในชุมชนและโรงเรียนของตน โดยโครงการในพ.ศ. 2556 นี้ นับเป็นการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 มีการเปิดตัวเครือข่ายฯ แห่งใหม่ จำนวน 40 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียน 20 แห่ง และ เทศบาล 20 แห่ง โดยในปีนี้ ปัจจุบัน โครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” มีเครือข่ายทั้งสิ้น 493 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาล 226 แห่ง และ โรงเรียน 267 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

การดำเนินกิจกรรมในโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ได้แบ่งหัวข้อการดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็น 4 แนวทาง ได้แก่
• ลดเมืองร้อนด้วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
• ลดเมืองร้อนด้วยการลดขยะในเมือง
• ลดเมืองร้อนด้วยการเดินทางอย่างยั่งยืน
• ลดเมืองร้อนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

โดยมอบเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ การจัดค่ายอบรมความรู้การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนแก่คณะครู อาจารย์ ตัวแทนเทศบาล และ การจัดค่ายเยาวชนลดเมืองร้อน เพื่อให้คณะทำงานนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปพัฒนาแผนงานการดำเนินกิจกรรมลดเมืองร้อนในชุมชนของตน จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะเข้าตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อคัดเลือกตัวแทนเทศบาลและเมืองที่มีผลการดำเนินกิจกรรมดีเด่น เพื่อไปทัศนศึกษาและอบรมด้านสิ่งแวดล้อม อันเป็นการเพิ่มประสบการณ์และเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ ณ สถาบันสิ่งแวดล้อม โตโยต้า ชิราคาวา-โก ประเทศญี่ปุ่น เพื่อต่อยอดและประยุกต์องค์ความรู้ในการพัฒนาโครงงานของตนต่อไป
นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กล่าวเพิ่มเติมว่า “โตโยต้ามุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมไทยมาโดยตลอด โดยหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของเรา คือการขยายเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมผ่าน เครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของโตโยต้า (Toyota Eco Network) เพื่อส่งมอบความสุขผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม และตอบแทนที่ให้โอกาสโตโยต้าอยู่ร่วมทางกับสังคมไทยตลอดมา โครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” เกิดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และเพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายฯในโครงการ ให้เป็นต้นแบบแห่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม”

จากการดำเนินโครงการตลอด 8 ปีที่ผ่านมา โตโยต้า มีการให้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานแก่โรงเรียน 267 แห่ง และ เทศบาล 226 แห่ง ทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 171 ล้านบาท มีการขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไปยังหน่วยงานเทศบาลและโรงเรียนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย เกิดโครงการที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เป็นรูปธรรมแล้วกว่า 1,431 โครงการ โครงการดังกล่าวสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 9,500 ตัน ตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจกรรมจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ โตโยต้า ยังให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนและเทศบาลที่เป็นเครือข่ายของโครงการที่มีความพร้อม ในการจัดสร้างศูนย์ให้ความรู้เรื่องภาวะโลกร้อนในแต่ละชุมชน เพื่อให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ไปในวงกว้าง โดยปัจจุบันนี้โครงการฯ ได้จัดสร้างศูนย์เรียนรู้โลกร้อนแล้วเสร็จเป็นจำนวน 3 แห่ง โดยแห่งแรกตั้งอยู่ที่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แห่งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน และแห่งล่าสุด ณ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งได้เปิดตัวไปในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย