Autospinn

Toyota มุ่งต่อยอดพัฒนาเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผ่านกิจกรรม “ค่ายเยาวชนโตโยต้าลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9”

Pon Piantanongkit Posted: October 21st, 2013

นายเอกชัย รัตนชัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนโตโยต้าลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9” สำหรับตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนแกนนำกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ และบุตรหลานพนักงานโตโยต้า รวมทั้งสิ้นกว่า 250 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนและแนะแนวทางการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนแกนนำสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะกับการบรรเทาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนของตน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับไปยังชุมชนใกล้เคียง โดยกิจกรรมค่ายเยาวชนฯนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2556 ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา เกิดจากความร่วมมืออันดีระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนในเทศบาลจากทั่วประเทศ ให้เข้ามาเป็นเครือข่ายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่การถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในชุมชนและโรงเรียนของตน โดยโครงการในพ.ศ. 2556 เป็นการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 มีการเปิดตัวเครือข่ายฯ แห่งใหม่ จำนวน 40 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียน 20 แห่ง และเทศบาล 20 แห่ง ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจกรรมจนถึงปัจจุบัน โครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” สามารถสร้าง เครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของโตโยต้า (Toyota Eco Network) ได้ทั้งสิ้น 493 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาล 226 แห่ง และโรงเรียน 267 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ เกิดโครงการช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เป็นรูปธรรมกว่า 1,431 โครงการ โดยสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 9,500 ตัน

การดำเนินกิจกรรมในโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ได้แบ่งหัวข้อการดำเนินโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมออกเป็น 4 แนวทาง ได้แก่
• ลดเมืองร้อนด้วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
• ลดเมืองร้อนด้วยการลดขยะในเมือง
• ลดเมืองร้อนด้วยการเดินทางอย่างยั่งยืน
• ลดเมืองร้อนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

โดยมีการมอบเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่โรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และจัดการอบรมให้ความรู้การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนแด่คณะครู อาจารย์ ตัวแทนเทศบาล รวมทั้งการจัดค่ายเยาวชนลดเมืองร้อนในครั้งนี้ เพื่อให้คณะทำงานนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปพัฒนาแผนงานการดำเนินกิจกรรมลดเมืองร้อนในโรงเรียนของตน จากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเข้าตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนที่มีผลการดำเนินกิจกรรมดีเด่น ไปทัศนศึกษาและอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ณ สถาบันสิ่งแวดล้อม โตโยต้า ชิราคาวา-โก ประเทศญี่ปุ่น อันเป็นการเพิ่มประสบการณ์และเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์และพัฒนาโครงงานของตนต่อไป

จากการดำเนินโครงการตลอด 8 ปีที่ผ่านมา โตโยต้าได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานแก่เครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของโตโยต้า (Toyota Eco Network) ที่เข้าร่วมโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 171 ล้านบาท และสนับสนุนเครือข่ายที่มีความพร้อมในการจัดสร้างศูนย์ให้ความรู้เรื่องภาวะโลกร้อนในแต่ละชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ในวงกว้าง ปัจจุบัน โตโยต้าได้จัดสร้างศูนย์เรียนรู้โลกร้อนจำนวน 3 แห่ง โดยแห่งแรกตั้งอยู่ที่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แห่งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน และแห่งที่ 3 ณ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งได้เปิดตัวไปในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กล่าวเพิ่มเติมว่า “โตโยต้า มุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมไทยมาโดยตลอด หนึ่งในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของเรา คือ การขยายเครือข่ายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่าน เครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของโตโยต้า (Toyota Eco Network) เพราะเราเชื่อว่าความร่วมมือร่วมใจ และการลงมือปฏิบัติของทุกคน จะก่อให้เกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งหวังที่จะเห็นสังคมไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย