Autospinn

ฟอร์ดคว้ารางวัลองค์กรที่มีจริยธรรมสูงสุดของโลกประจำปี 2015

Golfautospinn Posted: March 15th, 2015

ฟอร์ดได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในบริษัทมีจริยธรรมสูงสุดประจำปี 2015 จากสถาบันเอธิสเฟียร์ โดยเป็นบริษัทรถยนต์เพียงบริษัทเดียวที่ติดอันดับได้รับรางวัลนี้ และได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ซึ่งงานวิจัยพบว่า ชื่อเสียงในด้านจริยธรรมของบริษัทมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดของโลกประจำปี 2015 จากสถาบันเอธิสเฟียร์ ซึ่งการประกาศรางวัลนี้สอดคล้องกับงานวิจัยล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความสำคัญเทียบเท่ากับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

“รางวัลดังกล่าวสนับสนุนให้แต่ละองค์กรประกอบธุรกิจและตัดสินใจในแนวทางที่ถูกต้อง” บิล ฟอร์ด ประธานบริหารฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี กล่าว “จริยธรรมและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อชื่อเสียงและความสำเร็จของบริษัท เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ฟอร์ดเป็นบริษัทรถยนต์เพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 6”

สถาบันเอธิสเฟียร์เป็นผู้กำหนดกฏเกณฑ์การพิจารณาการให้รางวัลบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดของโลก โดยประเมินมาตรฐานการทำงานของแต่ละองค์กรจากวัตถุประสงค์ ความสม่ำเสมอและวิธีที่ได้มาตรฐาน รางวัลดังกล่าวพิจารณาคะแนนสูงสุดใน 5 หัวข้อ ได้แก่ การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติตามกฏเกณฑ์อย่างเคร่งครัด การเป็นพลเมืองที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม การควบคุมดูแลและความเป็นผู้นำขององค์กร นวัตกรรมและชื่อเสียงองค์กร

รางวัลเกียรติยศนี้สอดคล้องกับงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าชื่อเสียงด้านจริยธรรมและความน่าเชื่อถือขององค์กรมีบทบาทสำคัญอย่างมากสำหรับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยจากผลการสำรวจของสถาบัน Harris Poll Reputation Quotient ในปีที่แล้วพบว่า ร้อยละ 53 ของชาวอเมริกันทำการศึกษาเพื่อเรียนรู้ข้อมูลของแต่ละองค์กรก่อนตัดสินใจร่วมทำธุรกิจกับองค์กรนั้นๆ และมากกว่า 1 ใน 3 ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถามตัดสินใจไม่ทำธุรกิจร่วมกับองค์กรที่มีชื่อเสียงในแง่ลบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย