Autospinn

“กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย” ร่วมกับ “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” จัดฝึกอบรมโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

Ken Posted: February 28th, 2016

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทา      สาธารณภัย (ปภ.) เดินสายจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมมอบอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรม ได้แก่ ไซเรนมือหมุน วิทยุสื่อสาร เต้นท์ หมอนผ้าห่ม และถุงยังชีพ ให้กับพื้นที่เสี่ยงภัย 6จังหวัดในภาคเหนือและภาคใต้

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการอบรมภายใต้หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Disaster Risk Management: CBDRM) ที่มีความเข้มข้นให้กับตัวแทนชุมชนในพื้นที่

 

Honda CBDRM_7

 

Honda CBDRM_9

 

โดยหลักสูตรเน้นการจัดการภัยพิบัติด้วยบุคคลภายในชุมชนเอง เพื่อสร้างการป้องกัน แก้ไข บรรเทา ฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติแบบบูรณาการ

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า “กองทุนฯ ได้วางแผนปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกองค์กร ควบคู่กับการเตรียมทรัพยากรให้ความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ ไปพร้อมกัน ทั้ง 4 ด้าน คือ เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรอาสาสมัคร และการส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Autospinn
Copyright © 2015 iCarAsia.com.สงวนลิขสิทธิ์
"Autospinn.com | The right place for car Enthusiasts"
iCar Asia
Carlist.my LiveLifeDrive.com
มาเลเซีย
Thaicar.com Autospinn.com One2Car.com
ประเทศไทย
Mobil123.com OtoSpirit.com
อินโดนีเซีย