ขนส่งทางบกเปิดทางผู้โดนเพิกถอนใบขับขี่ขอใบใหม่ได้ หลังโดนเพิกถอน 3 ปี เริ่มใหม่ที่บัตรชั่วคราว Share this

ขนส่งทางบกเปิดทางผู้โดนเพิกถอนใบขับขี่ขอใบใหม่ได้ หลังโดนเพิกถอน 3 ปี เริ่มใหม่ที่บัตรชั่วคราว

Golf Autospinn
โดย Golf Autospinn
โพสต์เมื่อ 28 April 2558

เมื่อวานนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาการออกใบอนุญาตขับรถ สำหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอาจจะได้รับใบขับขี่ได้อีกครั้ง

ใจความหลัก ๆ ก็คือการขอใบอนุญาตใหม่นั้นจะต้องผ่านระยะเวลา ๓ ปีหลังการโดนเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้ว และจะต้องกลับไปเริ่มต้นอบรมและนับหนึ่งกันใหม่จากใบอนุญาตชั่วคราว ซึ่งก็หมายถึงหากโดนเพิกถอนใบอนุญาตตลอดชีพ ก็จะไม่มีโอกาสได้กลับมาใช้อีกครั้ง

ประกาศดังกล่าวระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๖ (๙) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนดเงื่อนไข ในการพิจารณาการออกใบอนุญาตขับรถ สำหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมิใช่จากเหตุ ขาดคุณสมบัติเรื่องอายุของผู้ขอใบอนุญาตขับรถ ต้องพ้นกำหนดสามปีไปแล้วนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

ข้อ ๒ ผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถดังต่อไปนี้ หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถ ครั้งใหม่ ต้องเริ่มจากการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี เว้นแต่การขอรับ ใบอนุญาตขับรถบดถนน ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ หรือใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นตามมาตรา ๔๓ (๙) ให้ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดเดิมที่เคยถูกเพิกถอน

(๑) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

(๒) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว

(๓) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

(๔) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

(๕) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

(๖) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

(๗) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ

(๘) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ

(๙) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ

(๑๐) ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

(๑๑) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ

(๑๒) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ข้อ ๓ การขอรับใบอนุญาตขับรถตามข้อ ๒ ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามแบบที่กรมการขนส่ง ทางบกกำหนด ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรม การขับรถ ณ ที่ทำการของนายทะเบียนที่ยื่นคำขอ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง

ข้อ ๔ การออกใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ให้ดำเนินการ ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและบัตรประจำตัว คนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับ บัตรประจำตัวคนขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ด้วย

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ธีระพงษ์ รอดประเสริฐ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.98% - 5.25% (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 3.81% - 9.80% ต่อปี)
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.98% - 5.25% (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 3.81% - 9.80% ต่อปี)

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ