บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท วัน ทู คาร์ จำกัด

(“บริษัท”) ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามา เยี่ยมชม และใช้บริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์ของ บริษัท เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยว กับการใช้บริการเว็บไซด์ของบริษัท บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมี นโยบาย นการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของผู้ใช้บริการทุก ท่านโดยสังเขปดังนี้

ความไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร (Disclaimer policy)

ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากท่าน บริษัทจะนำมาพัฒนาแก้ไข ปรับ ปรุงเพื่อให้บริการเว็บไซด์ ของบริษัทมีประสิทธิภาพ และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้ง หมดในเว็บไซด์ นี้เป็นเพียง การให้บริการรวบรวมข้อมูลรถมือ สอง ความรู้ ฐานข้อมูลทาง วิชาการและ ความรู้ด้านต่าง ๆ รวม ทั้งเป็นเวทีแสดงความคิด เห็นหรือแลก เปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการ ด้วยกัน เท่านั้น ดังนั้น บริษัทจึงไม่รับรอง ความถูกต้องของบรรดา ข้อมูลข่าว สาร บทความ หรือข้อ ความอื่นใดกำหนดในเว็บไซด์นี้ นอก จากนี้บริษัทจะไม่รับรอง ความถูกต้องของข้อมูลในการโฆษณา รถยนต์มือสอง เช่น รูปภาพ ราคา ข้อมูลจำเพาะ ต่างๆ ดังนั้นผู้ ที่สนใจจึงควรติดต่อ โดยตรงกับทางผู้ขาย (เต็นท์รถ) หรือผู้ ผลิตรถยนต์ เพื่อสอบ ถามข้อมูลที่ถูกต้อง การตกลงซื้อขายรถยนต์มือสองที่ลง โฆษณากับทางบริษัท เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย (เต็นท์รถ) บริษัทไม่มี ส่วนในการซื้อขาย ดังนั้นบริษัทจะไม่รับ ผิดชอบผลที่เกิดจาก การซื้อนั้นนั้น

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ รวม ถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บ ไซด์ ของบริษัทนี้ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครองตาม กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยชอบด้วยกฎหมาย ของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ใน ลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือประโยชน์ โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญา ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำ เนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ