สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว แนะนำนายกฯ และคณะกรรมการชุดใหม่ พร้อมเสริมสร้างมาตรฐานวิชาชีพ Share this

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว แนะนำนายกฯ และคณะกรรมการชุดใหม่ พร้อมเสริมสร้างมาตรฐานวิชาชีพ

Coke Autospinn
โดย Coke Autospinn
โพสต์เมื่อ 09 December 2558

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ได้แนะนำนายกสมาคมฯ กับคณะกรรมการชุดใหม่ พร้อมชูนโยบายสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มสมาชิก, คู่ค้า และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านตราสัญลักษณ์ของสมาคมฯ

นายวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วคนใหม่ พร้อมกับยังได้แนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ ทั้งนี้ทางนายกสมาคมฯ ยังได้กล่าวถึง นโยบาย และแผนงานในปี 2558-2560 ที่คณะกรรมการชุดนี้รับตำแหน่งอยู่

โดยมุ่งประเด็นไปที่การสร้างมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล, สร้างธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนให้กับเพื่อนสมาชิก, สร้างความเป็นธรรม และจริยธรรมที่ดีให้กับสมาชิกสมาคมฯ, ผู้บริโภค, คู่ค้า  และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในองค์รวม

IMG_2381

นายวิสุทธิ์  กล่าวว่า สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนี้ ได้กำเนิดก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2556 โดย น.ส. กิตติธรา รวมธรรม เป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วในยุคเริ่มก่อตั้ง โดยได้มีทิศทางในการบริหารงานเริ่มต้นจากการประชาสัมพันธ์และแนะนำสมาคมฯ กับผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วทั่วประเทศ ซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดี จนสามารถรวบรวมกลุ่มของผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมฯ กว่า 140 รายในปีแรกที่ก่อตั้ง

นอกจากนี้สมาคมฯยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกลุ่มคู่ค้าพันธมิตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทประมูลรถยนต์และกลุ่มสถาบันการเงิน ทำให้สมาคมฯได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในกลุ่มสมาชิกและคู่ค้าพันธมิตรในปีแรกที่ก่อตั้ง

ในปีที่2 ทางสมาคมฯได้ทำการเลือกตั้งและมีมติให้ นายธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ มาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วต่อจากน.ส. กิตติธารา รวมธรรม  ในปีที่2ของการจัดตั้งสมาคมฯ ได้มีการสื่อสารแนะนำสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ  ทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 180 ราย

ภาครัฐได้เข้ามาให้ความสนใจในตัวสมาคมฯ เพื่อร่วมกันวางนโยบายในการส่งออกรถยนต์ใช้แล้วไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และที่สำคัญสมาคมฯมีส่วนสำคัญในการชี้แจงกับภาครัฐให้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาคเศรษฐกิจ

หากปรับเปลี่ยนโครงสร้างนโยบายรถคันแรกจาก5ปีเป็น3ปี นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังประสบความสำเร็จในการเชิญสถาบันการเงินจากประเทศญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทย ด้วยเม็ดเงินกว่า 2,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา

นายวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมฯ 3

และก็มาสู่ปีที่ 3 นี้ ทางสมาคมฯได้ทำการเลือกตั้งอีกครั้ง และมีมติให้นายวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯต่อจากนายธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ เป็นระยะเวลา2ปี ตั้งแต่ปี2558-2560 เพื่อให้นโยบายของสมาคมฯเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคมฯในช่วงปี 2558-2560 นี้จะมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีพันธกิจที่สำคัญดังต่อไปนี้

  1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าให้อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อให้สมาชิกรวมถึงคู่ค้าและพันธมิตรของสมาคมฯ มีความเชื่อมั่นว่าเรามีทิศทางในการเลือกรถยนต์ใช้แล้วมาจำหน่ายที่ชัดเจน  โดยการนำเกณฑ์มาตรฐานในการแบ่งเกรดรถยนต์ใช้แล้วจากคู่ค้าที่เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศมาใช้ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริโภค, คู่ค้า, และStakeholders ได้รับประโยชน์สูงสุดในการเลือกซื้อรถยนต์ใช้แล้วที่มีคุณภาพจากทางสมาคมฯ โดยทางสมาคมฯอยู่ในระหว่างการเจรจากับคู่ค้าต่างชาติให้เข้ามาร่วมพัฒนางานร่วมกับสมาคมฯในปี2559นี้
  2. สร้างคุณค่าของตราสัญลักษณ์สมาคมฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพสมาชิก โดยจะมีการสร้างและพัฒนาวิชาชีพให้กับสมาชิกฯที่ต้องการร่วมโครงการตราสัญลักษณ์ของสมาคมฯ โครงการนี้จะถูกพัฒนาโดยคณะกรรมการและคณะทำงานของสมาคมฯในการคัดเลือกกลุ่มสมาชิกที่มีการบริหารจัดการที่ดีมาเป็นกลุ่มต้นแบบในการใช้ตราสัญลักษณ์สมาคมฯในอนาคต สมาคมฯจะกำหนดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง, การบริหารงานขาย, การบริหารงานบัญชี, และการบริหารงานบุคคลเพื่อให้มาตรฐานของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการตราสัญลักษณ์อยู่ในระดับสากลและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
  3. สร้างระบบฐานข้อมูลในการพัฒนาและบริหารงานให้กับเพื่อนสมาชิก จัดเก็บข้อมูลสินค้าคงคลัง, สถิติการขายสินค้า, อัตราส่วนสินค้าหมุนเวียน เพื่อใช้ในการพัฒนาและยกระดับวิชาชีพของสมาชิกให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวนี้จะช่วยให้ทางสมาคมฯสามารถรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นให้กับทางภาครัฐและภาคเอกชนในการต่อยอดธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วได้อีกหลากหลายมิติในอนาคต

IMG_2486

ตลาดรถยนต์ใช้แล้วทั่วประเทศในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามียอดขายปลีกรวมอยู่ที่ประมาณ 3.5 – 4 แสนคัน/ปี จากจำนวนผู้ประกอบการกว่า 4,000 รายทั่วประเทศ ปัจจุบันสมาคมฯมีผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกประมาณ 200 ราย คิดเป็นสัดส่วนที่ 5% ของจำนวนผู้ประกอบการในประเทศทั้งหมด และมียอดขายรวมอยู่ที่ประมาณ 72,000 คัน/ปี คิดเป็นสัดส่วนที่ 20% ของจำนวนยอดขายทั่วประเทศ

ติดตามข่าวสารอัพเดตเพิ่มเติมทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ ได้ที่นี่


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ