TAPMA เผยตัวเลขส่งออกปี 60 เติบโต 15.5% พร้อมเผยยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ปี 61 – 63 Share this

TAPMA เผยตัวเลขส่งออกปี 60 เติบโต 15.5% พร้อมเผยยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ปี 61 – 63

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 14 มีนาคม 2561

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย หรือ TAPMA เผยตัวเลขตลาดส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ปี 2560 มูลค่าสูงถึง 1.9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโต 15.50% เมื่อเทียบกับปี 2559 พร้อมเผยยุทธศาสตร์สมาคมฯ ปี 2561 – 2563 เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง และกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในตลาดโลก

นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เปิดเผยว่า “ในปี 2560 ที่ผ่านมานั้น นับว่าเป็นอีกปีที่ตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ไทยแสดงศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับประเทศด้วยการส่งออกมีมูลค่าสูงถึง 1.9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 7 แสนล้านบาท  เพิ่มขึ้นถึง 15.50% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกไปมากที่สุด ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 1.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.15% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยการนำเข้า-ส่งออกทั้งปี 2560 นั้นมีมูลค่า เกินดุลถึง 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกไปมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และจีน  

นางอัชณา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีที่ผ่านมาสมาคมฯ มีการดำเนินงานอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการทำงานที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงตามระบบเศรษฐกิจโลก โดยเรายังคงมุ่งมั่นในการช่วยผลักดันอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ให้เจริญเติบโต แข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอย่างยั่งยืน

โดยจัดทำยุทธศาสตร์สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สำหรับปี 2561 -2563 แบ่งออกเป็น 6 ด้านหลัก ได้แก่

  • สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร (Strengthen the organization) สร้างคนเน้นจริยธรรม พัฒนาระบบงาน มุ่งเน้นการบริหาร งานที่เข็มแข็ง ประสานความร่วมมือ ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ดูแลเรื่องการเงินของสมาคมฯ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
  • ให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยี,นวัตกรรม และมาตรฐาน (Focus on the technology,Innovation and Standardization) การสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ให้เกิดขึ้นด้วยการเชื่อมโยงหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศให้มาสนับสนุน
  • เพิ่มขีดความสามารถมนุษย์ (Human Empowerment) พัฒนาศักยภาพความสามารถของแรงงานในอุตสาหกรรม ให้มีทักษะฝีมือ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระเบียบวินัย ตอบแทนสังคมและองค์กร
  • สร้างความเข้มแข็งในการทำธุรกิจในระดับสากล (Strengthen the business internationally)เน้นและพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศ
  • การบริหารจัดการให้ SMEs ก้าวสู่ความเข้มแข็งทางธุรกิจ (Management of SMEs) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs แข็งแกร่งด้วยการบริหารจัดการ
  • สนับสนุนและส่งเสริมการส่งออก (Support and promote export) เพิ่มโอกาส ช่องทาง และประสานความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ ที่สนใจเรื่องการส่งออกให้มาทำกิจกรรมร่วมกัน”

“ปัจจุบัน ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อการส่งออกที่แข็งแกร่ง ดังจะเห็นได้จากตัวเลขตลาดรวมที่สูง โดยไทยถือเป็นอันดับ 1 ในการผลิตเพื่อการส่งออก รองลงมาเป็น อินโดนีเซีย, มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ตามยุทธศาสตร์ที่เราวางไว้ เราตั้งเป้าการฝึกฝนบุคลากรในสายอาชีพเพื่อรองรับการเติบโตที่เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่เราพัฒนาบุคลากรร่วมกับทาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในปี 2559 – 2560 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้บุคลากรในสายอาชีพ จำนวน 5,949 คน โดยในปี 2561 เป็นต้นไป เราตั้งเป้าหมายไว้ที่ปีละ 4,000 คน อีกด้วย”

สามารถติดตามข่าวสารอัพเดตเพิ่มเติม ได้ที่นี่

สามารถค้นหารถยนต์มือสองคุณภาพดี ได้ที่นี่


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ