ตรวจสภาพรถยนต์เพื่อต่อภาษีรถยนต์ประจำปี (ตรอ.) ตรวจอะไรบ้าง Share this

ตรวจสภาพรถยนต์เพื่อต่อภาษีรถยนต์ประจำปี (ตรอ.) ตรวจอะไรบ้าง

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 18 November 2563

ถามว่า ตรอ. ย่อมาจากอะไร ในที่นี้ ตรอ.คือ สถานตรวจสภาพรถเอกชน ซึ่งผู้ใช้รถสามารถนำรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เข้าตรวจสภาพรถได้ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปกรมขนส่งทางบก ตรวจสภาพรถยนต์เพื่อต่อภาษีรถยนต์ประจำปี (ตรอ.) ตรวจอะไรบ้าง


ตรวจสภาพรถยนต์เพื่อต่อภาษีรถยนต์ประจำปี (ตรอ.) ตรวจอะไรบ้าง

เมื่อทราบว่า ตรอ.คืออะไรแล้ว หากไม่สามารถนำรถไปตรวจที่กรมการขนส่งทางบกได้ ก็สามารถนำรถไปตรวจเช็กกับ ตรอ. ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอเอกสารการันตีว่ารถสามารถขับขี่ได้ตามมาตรฐาน

1. รถที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพ ก่อนเสียภาษีประจำปี

รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน

รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทดังนี้

 1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 4. จักรยานยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป
 5. รถที่ภาษีขาดเกิน 1 ปี

 

2. สถานที่ตรวจสภาพ

รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภทเจ้าของรถจะนำไป ตรวจสภาพ ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็ได้

รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ต้องตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ยกเว้น

 1. รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรม จะตรวจสภาพที่ ตรอ. หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็ได้
 2. รถของส่วนราชการ บุคคลในคณะผู้แทนทางการฑูต คณะผู้แทนทางกงสุล องค์การระหว่างประเทศ ฯลฯ จะตรวจสภาพที่ ตรอ. หรือหน่วยงานของกรมการขนส่ง ก็ได้
 3. รถที่มีการดัดแปลงสภาพ รถที่เปลี่ยนสี เปลี่ยนเครื่องยนต์ รถที่มี ปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ รถที่ขาดต่ออายุ ทะเบียนเกิน 1 ปี ฯลฯ (รายละเอียดตามข้อ 6) ให้นำรถไปตรวจ สภาพ ณ หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก

3. อัตราค่าตรวจสภาพ

 • รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท

ในการไปติดต่อกับสถานตรวจสภาพรถให้เข้าของรถนำรถและ สมุดคู่มือทะเบียนรถ ไปแสดง และหากผลการตรวจสภาพปรากฏว่า รถอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านการตรวจ สภาพสถานตรวจสภาพรถจะออกใบรับรองการตรวจสภาพรถตามแบบ ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด รถอยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่านการตรวจสภาพ สถานตรวจสภาพรถจะแจ้งข้อบกพร่องที่เป็นเหตุให้รถนั้นไม่ผ่านการตรวจสภาพให้เจ้าของทราบ เพื่อจะได้ นำรถไปแก้ไขข้อบกพร่องแล้วนำมาตรวจใหม่ หากแก้ไขแล้วนำไปตรวจ สภาพที่ สถานตรวจสภาพรถเอกชนแห่งเดิมภายใน 15 วัน จะเสียค่าตรวจใหม่ ในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าบริการที่กำหนดไว้ แต่หากเกิน 15 วัน หรือไปตรวจที่สถาน ตรวจสภาพรถเอกชนแห่งอื่น จะเสียค่าบริการเต็มอัตรา

4. การนับอายุใช้งานของรถ

การนับอายุการใช้งานของรถ ให้นับอายุทางทะเบียนโดยนับตั้งแต่วัน ที่จดทะเบียนครั้งแรกถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี (วันครบกำหนดเสียภาษีประจำปี)

5. เงื่อนไขเกี่ยวกับประเภท ชนิด ยี่ห้อ และขนาดรถที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) จะให้บริการ
สถานตรวจสภาพรถเอกชนแต่ละแห่งจะต้องตรวจสถาพรถตามชนิด (ยี่ห้อ) ประเภท และ ขนาดรถตามที่ยื่นขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากทะเบียนกลางไว้

เช่น ตรวจสภาพรถยนต์ ขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม ทุกยี่ห้อ หรือ ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เฉพาะยี่ห้อหรือตรวจสภาพรถยนต์ขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม และเกิน 1,600 กิโลกรัม และรถจักรยานยนต์ ทุกยี่ห้อ เป็นต้น

กรณีรับตรวจสภาพรถบางชนิดยี่ห้อ ต้องแสดงป้ายที่เห็น ได้ชัดเจน เพื่อให้ประชนที่จะมาใช้บริการทราบ ด้วยกรณีสถานตรวจสภาพเอกชนแห่งใด ต้องการจะตรวจสภาพรถในประเภท ชนิด ยี่ห้อ และขนาดต่างจากที่ได้รับอนุญาตจาก นายทะเบียนกลาง ให้ทำหนังสือขออนุญาตต่อนายทะเบียนกลางเพื่อพิจารณา เป็นรายๆ ไปได้

6. รถที่ต้องนำไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก (สถานตรวจสภาพรถเอกชนไม่สามารถรับตรวจสภาพได้) รถที่ดัดแปลงสภาพผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้

รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจาก รายการที่จดทะเบียนไว้ในสมุดคู่มือ ทะเบียนรถ (เช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ เปลี่ยนชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น)

รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ (เช่น ไม่ปรากฏตัวเลข ตัวเลข ชำรุด หรือมีร่องรอยการแก้ไข ขูด ลบ หรือลบเลือน จนไม่สามารถตรวจสอบ ความถูกต้องได้ เป็นต้น) รถที่เจ้าของได้ แจ้งการไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งการ ไม่ใช้รถตลอดไปไว้

 1. รถเก่าที่มีเลขทะเบียนเ็ป็นเลขทะเบียนรุ่นเก่า (เช่น กท-00001,กทจ-0001 เป็นต้น)
 2. รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมแล้วได้คืน
 3. รถที่ได้สิ้นอายุภาีษีประจำปี (ขาดต่อทะเบียน) เกิน 1 ปี (ตรอ. ตรวจได้)

สรุปตรอ.ตรวจอะไรบ้าง 

 • การตรวจวัดเสียง ต้องไม่เกิน 100 เดซิเบล 
 • รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ต้องตรวจควันดำ โดยระบบกระดาษกรองต้องไม่เกินร้อยละ 50 และระบบวัดความทึบแสงต้องไม่เกิน 45%
 • ตรวจสอบวัดโคมไฟหน้า ทิศทางเบี่ยงเบนของลำแสง และตรวจวัดค่าความเข้มของแสง
 • ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของรถ เช่น แผ่นป้ายทะเบียนรถ ลักษณะรถ หมายเลขตัวรถ เลขเครื่องยนต์ เป็นต้น
 • ตรวจสภาพตัวถัง สี อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อุปกรณ์ไฟฟ้า พวงมาลัย ที่ปัดน้ำฝน ว่ายังใช้งานได้ปกติหรือไม่
 • ตรวจสอบระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบเบรก ระบบเชื้อเพลิง ว่ายังใช้งานได้ปกติหรือไม่
 • ทดสอบประสิทธิภาพการเบรก โดยตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่
 • ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง

เจ้าของรถสามารถนำรถเข้าตรวจตรอ. ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันสิ้นอายุภาษีประจำปี คราวนี้ก็หมดกังวลกับการตรวจสภาพรถได้แล้ว 

ที่มา กรมการขนส่งทางบก,GOBEAR

ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn
แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com  
เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคารถใหม่ ได้ที่นี่ 
ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่
 one2car 


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ