DAAT เผยข้อมูลทิศทางภาพรวมธุรกิจสื่อโฆษณาทางระบบ Digital ปี 2556-2557 Share this

DAAT เผยข้อมูลทิศทางภาพรวมธุรกิจสื่อโฆษณาทางระบบ Digital ปี 2556-2557

Pon Piantanongkit
โพสต์เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2557

DAAT เผยข้อมูลทิศทางภาพรวมธุรกิจสื่อโฆษณาทางระบบ Digital ปี 2556-2557

รายงานล่าสุดจากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลในทุกประเภท โดยในปี 2556 มีการเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลรวม 4,248 ล้านบาท เติบโตขึ้น 52.59% จากปีก่อนหน้า และได้คาดการณ์งบประมาณโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2557 ที่ 5,863 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปี2556 เท่ากับ 38.03% ทั้งนี้สัดส่วนของเงินโฆษณา ในปี 2556 ยังคงอยู่ที่ 3.56% เทียบกับงบโฆษณาโดยรวมทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 4% ภายในปี 2557 นี้

สำหรับประเภทอุตสาหกรรมที่มีการใช้โฆษณาดิจิทัลมากที่สุดในปี 2556 คือ อุตสาหกรรมการสื่อสารที่มียอดเงินโฆษณาดิจิทัลถึง 718 ล้านบาท ตามมาด้วยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ใช้เม็ดเงินไป 504 ล้านบาทและ 366 ล้านบาทตามลำดับ ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมการสื่อสาร และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนมูลค่าการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลต่อสื่อโฆษณาทั้งหมด ในปี 2556 มากที่สุดด้วยสัดส่วน 15.07%, 9.70% และ 8.39% ตามลำดับ นาย ศุภฤกษ์ ตั้งเจริญศิริ กรรมการสมาคมฯ ได้ให้ความเห็นว่า อุตสาหกรรมการสื่อสารเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีที่และการใช้สื่อดิจิทัล สามารถเข้าถึงได้ดีที่สุด ส่วนเครื่องสำอางค์ได้มีการใช้ Social Media เพื่อการโฆษณามากขึ้นทั้งแบรนด์ใหญ่และเล็ก

datt_2

ทางสมาคมฯ ยังได้เผยตัวเลขอุตสาหกรรมที่การเติบโตสูงสุดในปี 2556 ได้แก่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บำรุงผิว อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม กับมูลค่าการเติบโตที่ 139 ล้านบาท 135 ล้านบาทและ 124 ล้านบาทตามลำดับ คุณศุภฤกษ์ ตั้งเจริญศิริ กรรมการสมาคมฯ กล่าวว่า “ธุรกิจ FMCG ได้หันมาใช้เงินในออนไลน์มากขึ้นผ่านทางรูปแบบของวีดีโอ เนื่องจาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่ โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่าย นิยมดูวีดีโอออนไลน์ จึงทำให้เกิดการไหลของเม็ดเงินจากทีวีมาสู่ออนไลน์วีดีโอด้วยเช่นกัน ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เนื่องจากมีการแข่งขันสูงขึ้นนอกจากการใช้เงินเพิ่มขึ้นในเรื่อง Display แล้วยังมีการใช้เงินในรูปแบบของ Search กับ Social ที่มากขึ้นด้วย”

คุณจิติรัตน์ สุพรจิรพัฒน์ กรรมการสมาคมฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในแต่ละประเภท พบว่าในปี 2555-2557 โฆษณาดิจิทัลประเภทเสริช (Search) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนประเภทโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 14.71% ในปี 2555 เป็น 18.91% ในปี 2556 และคาดว่าจะเท่ากับ 20.16% ในปี 2557 เช่นเดียวกับโฆษณาดิจิทัลประเภทเฟสบุ๊ค (Facebook Ad), วิดีโอ (Video) และมือถือ (Mobile Marketing) ก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยโฆษณาประเภทมือถือที่มีสัดส่วนประเภทโฆษณาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปีก่อนหน้า โดยโฆษณาผ่านสื่อสังคม (Social Media) มีสัดส่วนลดลงจาก 10.33% ในปี 2555 เป็น 6.68% ในปี 2556 และคาดการณ์ว่าจะลดลงเป็น 6.16% ในปี 2557

นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้ร่วมมือกับเว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งอุ๊ปส์ดอทคอม (www.MarketingOops.com) เว็บไซต์อันดับหนึ่งของไทยที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและกลยุทธ์การทำโฆษณาการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลในการรวบรวมข้อมูลตัวเลขต่างๆ ของอุตสาหกรรมโฆษณาสื่อดิจิทัล เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลและตัวเลขดังกล่าวในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (Infographic) ทั้งนี้

datt_1

คุณพัชรี เพิ่มวงศ์อัศวะ เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวว่า “การร่วมมือกันระหว่างทางสมาคมฯ และเว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งอุ๊ปส์ดอทคอมในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ทุกหน่วยงาน องค์กร และเอเยนซี่โฆษณา ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย อย่างสม่ำเสมอ และรวมถึงการได้มีตัวเลขและข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและผ่านสื่อที่เป็นกลาง โดยในครั้งนี้ทางสมาคมฯ และเว็บไซต์ฯ ยังได้จัดทำข้อมูลทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัล ปี 2556-2557 ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (Infographic) เช่นกัน”

คุณวณธิดา รัฐูธนาวุฒิ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งอุ๊ปส์ดอทคอม กล่าวว่า “ทางสมาคมฯ และทางเว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งอุ๊ปส์ดอทคอม (www.MarketingOops.com) ยังได้วางแผนเผยแพร่ข้อมูล ของตัวเลขสำคัญๆ ของอุตสาหกรรมโฆษณาสื่อดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมไปถึงตัวเลขการใช้อินเทอร์เน็ตของไทย โซเชียลมีเดีย และโทรศัพท์มือถือ โดยจะมีข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (Infographic) ดังต่อไปนี้

• ข้อมูลสถิติอินเทอร์เน็ตและพฤิตกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคออนไลน์ (Thailand Digital Industry & Online Users Behaviors)

• ข้อมูลสถิติการใช้ ไลน์ และโซเชียลเน็ตเวิร์คของไทย (Thailand Social Media Landscape and LINE)

• ช้อมูลสถิติโทรศัพท์มือถือและกิจกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทย (Thailand Mobile Numbers and Mobile Activities)

• ข้อมูลทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัล (Digital Ad Spend)


ความคิดเห็น