รู้ไว้!! ค่าปรับข้อหาจราจร ขับรถกีดขวาง - เมาแล้วขับ ปรับหนักสุด 1 หมื่น - 2 หมื่นบาท Share this

รู้ไว้!! ค่าปรับข้อหาจราจร ขับรถกีดขวาง - เมาแล้วขับ ปรับหนักสุด 1 หมื่น - 2 หมื่นบาท

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 06 มกราคม 2564

สำหรับอัตราค่าปรับข้อหากระทำผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563 ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค่าปรับสูงสุดอยู่ที่เมาแล้วขับ 20,000 บาท และขับรถกีดขวางการจราจรอยู่ที่ 10,000 บาท


ค่าปรับข้อหาจราจรต่างๆ 

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ ผู้ขับขี่นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2563 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

          ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวน ค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563” 

          ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

          ข้อ 3 กำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

          บรรดาประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

อัตราค่าปรับจราจรปี 2564

ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้ นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศรีษะตามประเพณีนิยม

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท  ลดลงเหลือ  400

โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท  ลดลงเหลือ  400

นำรถยนต์ที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่นควันดำ ละอองเคมี เกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทาง เดินรถ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท  ลดลงเหลือ  500

ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ลดลงเหลือ  500

ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถเข็นสำหรับทารก คนป่วย หรือคนพิการ

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท  ลดลงเหลือ  500

ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200 – 500 บาท เพิ่มเป็น 500 บาทราคาเดียว

นำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือทำให้เสื่อมเสีย สุขภาพอนามัย มาใช้ในทางเดินรถ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนดมาใช้ ในทางเดินรถ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ขับรถในทางไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสง สว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวาง ในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ 150 เมตร

 • อัตราโทษ : 1,000 บาท

ใช้สัญญาณไฟวับวาบผิดเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทางเดิน รถไม่ติดธงสีแดง ไว้ตอนปลายสุดให้มองเห็นได้ภายในระยะ 150 เมตร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิด หรือ วัตถุอันตรายไม่จัดให้มีป้ายแสดงถึงวัตถุ ที่บรรทุก

 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขับรถไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสง สะท้อน หรือปลิวไปจาก รถอันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ทำให้ เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

ไม่หยุดรถหลังเส้น ให้รถหยุดเมื่อมีสัญญาณไฟแดง

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏด้วยมือ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด หรือหยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่น้อยกว่าสามเมตร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่กำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ

 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ไม่ขับรถที่มีความเร็วช้าให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายในทางเดินรถที่มีสวนกันได้

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท

ไม่ขับรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสารรถจักรยานยนต์ที่มีความเร็วช้าในช่องเดินรถซ้ายสุด ใน ทางเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

เลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณ

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท

ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 –10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท

ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นทางด้านซ้ายมือโดยไม่มีเหตุอันสมควร

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท

ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นขณะขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง ซึ่งไม่มีเครื่องหมาย จราจรให้แซงได้

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท

ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางแยก

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท

ขับรถออกจากที่จอดเมื่อมีรถจอดหรือสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าโดยไม่ให้สัญญาณมือหรือแขนหรือสัญญาณไฟ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

กลับรถในทางเดินรถกีดขวางการจราจร

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท

กลับรถในระยะ 100 เมตร จากเชิงสะพาน

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

กลับรถที่ทางร่วมทางแยก (เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถได้)

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท

หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

ไม่จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

จอดรถไม่ขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างเกินกว่า 25 เซนติเมตร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

หยุดรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคาร หรือทางเดินรถ โดยไม่มีเหตุผลสมควร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

จอดรถบนทางเท้า

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

จอดรถในทางร่วมทางแยก หรือภายในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอด

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

จอดรถภายในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องมือบังคับ รถ มิให้เคลื่อนย้าย

 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือ ปรับไม่เกิน 5,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างเพียงพอ ที่จะเห็นรถที่จอด นั้นได้ชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200 – 500บาท

ไม่ยอมให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน เมื่อขับรถถึงทางร่วมทาง แยกทีหลัง

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น แล้วไม่หยุดช่วยเหลือ แสดงตัว และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที

 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 –10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร (เว้นแต่ กรณีจะเกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร)

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ไม่เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางเมื่อทางนั้น มีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 200 บาท

เดินข้ามทางนอกทางข้าม เมื่อมีทางข้ามอยู่ภายในระยะ100 เมตร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 200 บาท

ขี่ จูง ไล่ ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทาง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

วาง ตั้ง ยื่น หรือ แขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง การจราจร โดยไม่ได้รับอนุญาต

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

ยินยอมให้ผู้อื่นนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับคนขับเกิน 2 คน

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

เป็นผู้ขับรถโดยสารประจำทาง รถบรรทุกคนโดยสารรถโรงเรียน รถแท็กซี่ ยินยอมให้ผู้ โดยสารขึ้นหรือลง รถยนต์ในขณะที่รถหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟ หรือหยุดเพราะติดการจราจร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะไม่ถึง 50 เมตร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

กระทำด้วยประการใด ๆ บนทางอันเป็นการกีดขวางของการจราจร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ฝ่าฝืนคำสั่งข้อบังคับหรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งหรือประกาศ ห้าม หยุดหรือ จอด

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn
แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com  
เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคาออกรถใหม่ ได้ที่นี่ 
ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่ one2car

 

 


ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ