รู้ไว้!! ค่าปรับข้อหาจราจร ขับรถกีดขวาง - เมาแล้วขับ ปรับหนักสุด 1 หมื่น - 2 หมื่นบาท Share this

รู้ไว้!! ค่าปรับข้อหาจราจร ขับรถกีดขวาง - เมาแล้วขับ ปรับหนักสุด 1 หมื่น - 2 หมื่นบาท

Tadsaneeya
โดย Tadsaneeya
โพสต์เมื่อ 06 January 2564

สำหรับอัตราค่าปรับข้อหากระทำผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563 ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค่าปรับสูงสุดอยู่ที่เมาแล้วขับ 20,000 บาท และขับรถกีดขวางการจราจรอยู่ที่ 10,000 บาท


ค่าปรับข้อหาจราจรต่างๆ 

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ ผู้ขับขี่นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2563 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

          ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวน ค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563” 

          ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

          ข้อ 3 กำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

          บรรดาประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

อัตราค่าปรับจราจรปี 2564

ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้ นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศรีษะตามประเพณีนิยม

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท  ลดลงเหลือ  400

โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท  ลดลงเหลือ  400

นำรถยนต์ที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่นควันดำ ละอองเคมี เกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทาง เดินรถ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท  ลดลงเหลือ  500

ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ลดลงเหลือ  500

ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถเข็นสำหรับทารก คนป่วย หรือคนพิการ

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท  ลดลงเหลือ  500

ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200 – 500 บาท เพิ่มเป็น 500 บาทราคาเดียว

นำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือทำให้เสื่อมเสีย สุขภาพอนามัย มาใช้ในทางเดินรถ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนดมาใช้ ในทางเดินรถ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ขับรถในทางไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสง สว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวาง ในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ 150 เมตร

 • อัตราโทษ : 1,000 บาท

ใช้สัญญาณไฟวับวาบผิดเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทางเดิน รถไม่ติดธงสีแดง ไว้ตอนปลายสุดให้มองเห็นได้ภายในระยะ 150 เมตร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิด หรือ วัตถุอันตรายไม่จัดให้มีป้ายแสดงถึงวัตถุ ที่บรรทุก

 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขับรถไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสง สะท้อน หรือปลิวไปจาก รถอันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ทำให้ เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

ไม่หยุดรถหลังเส้น ให้รถหยุดเมื่อมีสัญญาณไฟแดง

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏด้วยมือ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด หรือหยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่น้อยกว่าสามเมตร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่กำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ

 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ไม่ขับรถที่มีความเร็วช้าให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายในทางเดินรถที่มีสวนกันได้

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท

ไม่ขับรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสารรถจักรยานยนต์ที่มีความเร็วช้าในช่องเดินรถซ้ายสุด ใน ทางเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

เลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณ

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท

ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 –10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท

ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นทางด้านซ้ายมือโดยไม่มีเหตุอันสมควร

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท

ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นขณะขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง ซึ่งไม่มีเครื่องหมาย จราจรให้แซงได้

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท

ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางแยก

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท

ขับรถออกจากที่จอดเมื่อมีรถจอดหรือสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าโดยไม่ให้สัญญาณมือหรือแขนหรือสัญญาณไฟ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

กลับรถในทางเดินรถกีดขวางการจราจร

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท

กลับรถในระยะ 100 เมตร จากเชิงสะพาน

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

กลับรถที่ทางร่วมทางแยก (เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถได้)

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท

หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

ไม่จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

จอดรถไม่ขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างเกินกว่า 25 เซนติเมตร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

หยุดรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคาร หรือทางเดินรถ โดยไม่มีเหตุผลสมควร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

จอดรถบนทางเท้า

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

จอดรถในทางร่วมทางแยก หรือภายในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอด

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

จอดรถภายในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องมือบังคับ รถ มิให้เคลื่อนย้าย

 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือ ปรับไม่เกิน 5,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างเพียงพอ ที่จะเห็นรถที่จอด นั้นได้ชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200 – 500บาท

ไม่ยอมให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน เมื่อขับรถถึงทางร่วมทาง แยกทีหลัง

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น แล้วไม่หยุดช่วยเหลือ แสดงตัว และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที

 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 –10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร (เว้นแต่ กรณีจะเกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร)

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ไม่เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางเมื่อทางนั้น มีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 200 บาท

เดินข้ามทางนอกทางข้าม เมื่อมีทางข้ามอยู่ภายในระยะ100 เมตร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 200 บาท

ขี่ จูง ไล่ ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทาง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

วาง ตั้ง ยื่น หรือ แขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง การจราจร โดยไม่ได้รับอนุญาต

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

ยินยอมให้ผู้อื่นนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับคนขับเกิน 2 คน

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

เป็นผู้ขับรถโดยสารประจำทาง รถบรรทุกคนโดยสารรถโรงเรียน รถแท็กซี่ ยินยอมให้ผู้ โดยสารขึ้นหรือลง รถยนต์ในขณะที่รถหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟ หรือหยุดเพราะติดการจราจร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะไม่ถึง 50 เมตร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

กระทำด้วยประการใด ๆ บนทางอันเป็นการกีดขวางของการจราจร

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ฝ่าฝืนคำสั่งข้อบังคับหรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งหรือประกาศ ห้าม หยุดหรือ จอด

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn
แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com  
เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคาออกรถใหม่ ได้ที่นี่ 
ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่ one2car

 

 


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ