โปรโมชั่น Nissan 2012 ข้อเสนอพิเศษ รถยนต์นิสสัน โครงการรถยนต์คันแรก Share this

โปรโมชั่น Nissan 2012 ข้อเสนอพิเศษ รถยนต์นิสสัน โครงการรถยนต์คันแรก

Admin
โดย Admin
โพสต์เมื่อ 17 กันยายน 2555

โปรโมชั่น Nissan 2012 ข้อเสนอพิเศษ รถยนต์นิสสัน โครงการรถยนต์คันแรก

โครงการรถยนต์คันแรก

1. เงื่อนไขการได้รับคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก

1.1 เป็นรถยนต์คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

1.2 เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน

1.3 เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/รถยนต์กระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)

1.4 เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)

1.5 คืนเงินเท่ากับค่าภาษีตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน

1.6 ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

1.7 ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

1.8 การคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (จ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)

2. ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกสามารถตรวจสอบรายละเอียดยี่ห้อรุ่นรถยนต์และจำนวนเงินที่มีสิทธิได้รับคืนทาง www.excise.go.th หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ

3. การยื่นคำขอคืนเงินสามารถยื่นคำขอฯได้ 2 ช่องทางคือ

3.1 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทั่วประเทศ

3.2 ผ่านทาง www.excise.go.th

เอกสารที่ยื่นพร้อมกับคำขอคืนเงินมีดังนี้

(1) แบบคำขอคืนเงินและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก

(2) สำเนาบัตรประชาชน

(3) สำเนาทะเบียนบ้าน

(4) สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)

(5) สำเนาคู่มือการจดทะเบียน

(6) หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปี

(7) หลักฐานการซื้อขายรถยนต์

4. หากผู้ซื้อยื่นคำขอผ่านทาง www.excise.go.th ตามข้อ 3.2 จะต้องส่งเอกสารฉบับจริงให้แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ตนแจ้งความประสงค์ไว้

5. เมื่อผู้ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือเปลี่ยนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดเช่าซื้อ(Refinance) ให้ผู้ซื้อแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ตนได้แจ้งความประสงค์ไว้ตามข้อ 3

6. ในการยื่นขอรับคืนเงินผู้ซื้อสามารถระบุสถานที่ที่จะขอรับเงินคืนได้ตามแบบคำขอทั่วประเทศ

7. ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิทาง www.excise.go.th หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ยื่นคำขอฯไว้หรือทาง E-mail หรือ SMS ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร

8. ผู้ซื้อเมื่อได้ครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (จ่ายคืนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป) จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือการคืนเงินจากกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

9. หากผู้ซื้อได้รับคืนเงินเมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้วและอยู่ระหว่างการครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปีหากกระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในคำขอคืนเงินและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรกผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องนำเงินที่ได้รับคืนไปส่งคืนทางราชการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

10. หากมีปัญหาหรือมีเหตุขัดข้องสามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1713 หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทั่วประเทศ

โครงการประกันภัย PREMIUM PROTECTION

PREMIUM PROTECTION BY NISSAN คืออะไร

คือ โครงการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ซึ่ง บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)จำกัด ได้ร่วมกันออกแบบและจัดทำขึ้นโดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆเป็นกรณีพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์นิสสัน

โดยได้คัดเลือกบริษัทประกันภัยชั้นนำที่มีมาตรฐานในการให้บริการที่ดี อีกทั้งได้แต่งตั้งศูนย์บริการและอู่ซ่อมที่ได้มาตรฐานเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ลูกค้าผู้ใช้รถยนต์นิสสันทั่วประเทศ

บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ

• บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

• บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด

• บริษัท ธนชาตประกันภัย (รับประกันเฉพาะรถ Nissan March เท่านั้น)

หมายเหตุ รายชื่อบริษัทประกันภัยข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม

• สามารถนำรถเข้าซ่อมที่ ศูนย์บริการ NISSAN หรืออู่ซ่อมมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจาก NISSAN ทั่วประเทศ

• รับประกันการซ่อมด้วยอะไหล่แท้ของ NISSAN เท่านั้น

• อนุมัติการซ่อมรถยนต์จากบริษัทประกันภัยได้รวดเร็วภายใน 1 วันทำการ (กรณีค่าซ่อมไม่เกิน 20,000 บาท)

• รับประกันคุณภาพในการซ่อมนานสูงสุด 12 เดือน

• ได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อประกันภัยโครงการ Premium Protection โดยสามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่องได้นานสูงสุด 5 ปี*

• ฟรี บริการรถลาก กรณีเกิดอุบัติเหต ุ( บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับรถลากไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมรถยนต์)

• เบี้ยประกันภัยไม่แพงอย่างที่คิด พร้อมรับส่วนลดพิเศษเมื่อต่ออายุประกันภัย (ในกรณีประวัติดี)

หมายเหตุ รายชื่อบริษัทประกันภัยข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ตามมาตรฐานในโครงการประกันรถยนต์นิสสัน

รายละเอียด ความคุ้มครอง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

• ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามพรบ. 1,000,000 บาท/คน

• ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 10,000,000 บาท/ครั้ง

1,000,000 บาท/ครั้ง

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

• ความเสียหายต่อรถยนต์ ตามทุนประกันภัย

• รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

• อุบัติเหตุส่วนบุคคล

1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 100,000 บาท / คน 100,000

- ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 4 คน รถเก๋ง บาท / คน 100,000 บาท / คน

- ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 2 คน รถกระบะ

- ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 11 คน รถโดยสาร

2. ค่ารักษาพยาบาล

3. การประกันตัวผู้ขับขี่

ติดต่อสอบถาม และทำประกันภัยได้ที่

• ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นิสสันทั่วประเทศ

• บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-353-7666

ข้อเสนอจากนิสสัน ลีสซิ่ง

แพลททินั่ม แคมเปญ

เอกสิทธิ์สำหรับกลุ่มลูกค้าอาชีพพิเศษ โดยดาวน์เริ่มต้นที่ 0 % ติดต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสันใกล้บ้านท่าน

แผนคุ้มครองภาระสินเชื่อ (NISSAN LOVE AND CARE)

เพื่อเพิ่มความสบายใจและหมดกังวลเรื่องภาระเช่าซื้อ โครงการนิสสัน เลิฟ แอนด์ แคร์ เอกสิทธิ์เฉพาะผู้เช่าซื้อรถยนต์กับนิสสัน

ลีสซิ่งจะรับผิดชอบยอดหนี้คงเหลือทั้งหมดแทนลูกค้า หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

· ทุพพลภาพสินเชิงถาวร สูญเสียอวัยวะ สูญเสียดวงตา จากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ จนไม่สามารถทำงานในอาชีพ ประจำ หรืออาชีพอื่นใดได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

· การเสียชีวิต ทุกกรณี

ติดต่อขอคำแนะนำทางการเงิน พร้อมทางเลือกที่หลากหลายตามความต้องการของท่านได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสันใกล้บ้านท่าน

เอกสิทธิ์อื่นๆเฉพาะลูกค้ารถยนต์นิสสัน

การบริการแบบมืออาชีพจากนิสสัน ลีสซิ่ง หนึ่งในสมาชิกครอบครัวนิสสัน

· อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ตลอดอายุสัญญา

· เงินดาวน์และระยะเวลาผ่อนชำระที่สอดคล้องกับรายได้ของท่าน*

· การอนุมัติสินเชื่อรวดเร็ว

· ช่องทางการชำระเงินหลากหลาย

· บริการต่ออายุประกันภัยรถยนต์และภาษีทะเบียนรถยนต์

· บริการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

· ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

· ข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ สำหรับลูกค้ารถยนต์นิสสัน

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขั้นสุดท้าย ตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของทางบริษัทเป็นสำคัญ

ช่องทางการชำระเงิน

นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า นิสสัน ลีสซิ่งได้เพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการชำระเงินดังนี้

ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

ท่านสามารถชำระด้วยเงินสดหรือเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคาร เพียงแสดงแบบฟอร์มชำระเงิน ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ตามธนาคารที่ให้บริการ ทุกสาขาทั่วประเทศ

· ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

· ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น

· ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

· ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น

· ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น

· ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น

ชำระโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก

ท่านสามารถเลือกชำระด้วยการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ได้ตามธนาคารที่ให้บริการดังต่อไปนี้

· ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

· ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

· ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

· ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

· ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

· ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชำระผ่านบริการ MPAY

ลูกค้าGSM Advance หรือ One-2-Call สามารถชำระค่างวดผ่านมือถือของท่านโดยใช้ขั้นตอนง่ายๆ

ชำระด้วยเช็คลงวันที่ล่วงหน้า

ท่านสามารถชำระด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด” ลงวันที่ล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุเลขที่ สัญญาเช่าซื้อหลังเช็ค โดยส่งทางไปรษณีย์มาที่ “บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (แผนกบริการลูกค้า)” หรือ สามารถมาที่

นิสสัน ลีสซิ่งสำนักงานใหญ่ ทั้งนี้กรุณาส่งเช็คล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระอย่างน้อย 7 วันทำการ

ชำระที่เคาน์เตอร์ PAY STATION หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ท่านสามารถชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ Pay Station ของร้าน AIS / ร้าน Telewiz หรือชำระ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยชำระได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายการ กรุณาใช้แบบฟอร์มการชำระค่างวดของท่านเมื่อชำระที่เคาน์เตอร์


ความคิดเห็น