ยอดจดทะเบียนรถป้ายแดงปี 59 พุ่งสูง 2.8 ล้านคัน Share this

ยอดจดทะเบียนรถป้ายแดงปี 59 พุ่งสูง 2.8 ล้านคัน

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ยอดจดทะเบียนรถป้ายแดงปี 59 พุ่งสูง  2.8 ล้านคัน

“ขนส่ง” เผยยอดจดทะเบียนรถป้ายแดงปีก่อนเฉลี่ยเดือนละ 2.4 แสนคัน หรือรวมทั้งปี 2.8 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 58 ถึง 3.6%

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)  เปิดเผยว่า สถิติรถจดทะเบียนใหม่ป้ายแดงทั่วประเทศประจำปี 2559 ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พบว่ามีผู้นำรถใหม่ป้ายแดงมาจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 2,872,026 คัน เฉลี่ยเดือนละเกือบ 2.4 แสนคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึง 3.60 % ซึ่งมียอดจดทะเบียนรวมทั้งปีอยู่ที่ 2,772,269 คัน

ทั้งนี้ ในปี 2559 มีการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์มียอดการจดทะเบียนมากที่สุดจำนวน 1,914,131 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 99,131 คัน คิดเป็น 5.46%  รองลงมาคือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มียอดจดทะเบียนจำนวน 552,947 คัน เพิ่มขึ้นจาก ปีก่อน 26,183 คัน คิดเป็น 4.97%  ในขณะที่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมียอดจดทะเบียนทั้งปีจำนวน 245,437 คัน ลดลงจาก ปีก่อน 9,800 คัน คิดเป็น 3.84%

ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน มียอดจดทะเบียน 13,134 คัน ลดลง 954 คัน คิดเป็น  6.77%  ส่วนรถแท็กซี่ (รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน) มียอดจดทะเบียนจำนวน 8,351 คัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้วพบว่าลดลงจากปีก่อน 1,504 คัน คิดเป็น 15.26%

สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ประกอบด้วย รถโดยสารมียอด จดทะเบียนทั้งปีจำนวน 11,482 คัน ลดลงจากปีก่อน 4,484 คัน คิดเป็น 28.08% ส่วนรถบรรทุกมียอดจดทะเบียน 65,163 คัน ลดลงจากปีก่อน 3,818 คัน ลดลง 5.53%

“ถือได้ว่าในภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนรถประเภทอื่นๆ เริ่มชะลอตัวลง ทั้งนี้ จากจำนวนการจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงปี 2559 ส่งผลให้จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ข้อมูลวันที่ 31 ธ.ค. 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 37,338,139 คัน”

สนิท กล่าวว่า ปัจจุบันการจดทะเบียนรถใหม่มีความสะดวก รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาภายใน 1 วัน โดยจะสามารถรับแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ทันทีกรณีที่หลักฐานครบถ้วน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และแบบคำขอจดทะเบียนรถรวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) โดยต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อความถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของรถ

นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางให้ข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถทางโทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่น DLT eForm เช่น หลักฐานที่ใช้ ขั้นตอน สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลา รวมถึงสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบคำขอเพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทำให้ยิ่งเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ดังนั้น ขอให้ผู้ที่มีรถดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ต้องใช้รถป้ายแดงซึ่งอาจเป็นปัญหาในการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหาย และเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้งานต่อไป

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่


ความคิดเห็น