กำลังมอเตอร์ "รถยนต์-มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า" แยกอย่างไร ต้องติดสติ๊กเกอร์แบบไหน Share this

กำลังมอเตอร์ "รถยนต์-มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า" แยกอย่างไร ต้องติดสติ๊กเกอร์แบบไหน

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564

ล่าสุด ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 25 ง ได้ลงประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2563 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป โดย"รถยนต์-มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า" ที่เป็นไปตามประกาศจะสามารถนำไปจดทะเบียนได้


กำลังมอเตอร์"รถยนต์-มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า" แยกอย่างไร ต้องติดสติ๊กเกอร์แบบไหน

ในที่นี้ขอสรุปสั้นๆ ตามการกำหนดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2563 
นิยามคำว่า “กำลังของมอเตอร์ไฟฟ้า” หมายความว่า กำลังพิกัด (Rated Power) หรือกำลังขับเคลื่อนรถให้มีความเร็วต่อเนื่องสูงสุด 30 นาที (Maximum 30 Minutes Power) ของมอเตอร์ไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้า

  • รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร รถยนต์บริการให้เช่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ และสามารถขับเคลื่อนรถให้มีความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์
  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ที่มีกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์ ต้องสามารถขับเคลื่อนรถให้มีความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าประเภทนี้ ต้องติดเครื่องหมายตามแบบที่กำหนดไว้ หรือติดสติกเกอร์ ตัวอักษร “s” ที่บริเวณด้านท้ายของตัวรถซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจน)
  • รถยนต์รับจ้างสามล้อและรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์ และสามารถขับเคลื่อนรถให้มีความเร็วสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

กำลังมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

  • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ และสามารถขับเคลื่อนรถให้มีความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ แต่ไม่เกิน 4 กิโลวัตต์ และสามารถขับเคลื่อนรถให้มีความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

***สรุปการติดสติกเกอร์ ต้องติดเครื่องหมายตามแบบที่กำหนดไว้ หรือติดสติกเกอร์ ตัวอักษร “e” ที่บริเวณด้านท้ายของตัวรถซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยจะต้องติด รถเก๋ง ที่ไม่มีสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ขณะที่รถสามล้อ รถมอเตอร์ไซค์ ไม่ต้องติดสติกเกอร์ 
ส่วนการติดสติกเกอร์ ตัวอักษร “s” ที่บริเวณด้านท้ายของตัวรถยนต์ไฟฟ้า จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ที่มีกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์ ต้องสามารถขับเคลื่อนรถให้มีความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

สติกเกอร์รถยนต์ไฟฟ้า

ทั้งนี้ มอเตอร์ไฟฟ้าของรถยนต์-มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ต้องสามารถขับเคลื่อนรถในขณะที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (Gross Vehicle Weight) ตามที่ผู้ผลิตกำหนดด้วยความเร็วสูงสุดตามที่กำหนดในประกาศนี้ ได้ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที

อย่างไรก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดข้างต้น ที่จดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 และมีการแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปหรือระงับการใช้ทะเบียน หากเจ้าของรถนำรถมาจดทะเบียนใหม่ ให้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ ที่สามารถขับเคลื่อนรถให้มีความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปได้

***หมายเหตุ 1.ตัวอักษร “e” สีขาวสะท้อนแสง ้ สูง 50 มิลลิเมตร หนา 10 มิลลิเมตร
2. พื้นเครื่องหมายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ําเงินเข้ม มีขอบสีขาวสะท้อนแสงขนาด 5 มิลลิเมตรอยู่รอบนอก

3. ความกว้างของเครื่องหมาย 100 มิลลิเมตร ความยาวของเครื่องหมาย 100 มิลลิเมตร
4. เครื่องหมายที่ใช้ติดกับตัวรถต้องมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ไม่หลุดล่อน ไม่ซีดจาง 

***หมายเหตุ 1. ตัวอักษร “S” สีขาวสะท้อนแสง สูง 50 มิลลิเมตร หนา 10 มิลลิเมตร
2. พื้นเครื่องหมายเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสสีน้ําเงินเข้ม มีขอบสีขาวสะท้อนแสงขนาด 5 มิลลิเมตรอยู่รอบนอก
3. ความกว้างของเครื่องหมาย 100 มิลลิเมตร ความยาวของเครื่องหมาย 100 มิลลิเมตร
4. เครื่องหมายที่ใช้ติดกับตัวรถต้องมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ไม่หลุดล่อน ไม่ซีดจาง

(ที่มา ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/025/T_0016.PDF)

ติดตามข่าวรถยนต์ ราคารถยนต์ รีวิวรถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ กับเรา Autospinn
แชร์ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด Autospinn คลิกเลย webboard.autospinn.com  
เช็คโปรโมชั่นรถใหม่ เช็คราคารถใหม่ ได้ที่นี่ 
ราคารถมือสอง ซื้อรถมือสอง ขายรถมือสอง เชิญได้เลยที่ one2car


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ