พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ เบิกอะไรได้บ้าง Share this

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ เบิกอะไรได้บ้าง

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 23 April 2567

พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถ จะต้องต่อภาษีประจำปี ถ้าหากไม่ต่อ และถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจจะมีความผิดและมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากต่อ พ.ร.บ. เรียบร้อยแล้วแต่ไม่แสดงเครื่องหมายหรือติดป้ายสี่เหลี่ยมแสดง จะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท


พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ เบิกอะไรได้บ้าง

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ คืออะไร สำคัญอย่างไร 

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ หรือ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ เป็นประกันภัยภาคบังคับที่ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ ต้องทำไว้ตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคู่กรณี รวมไปถึงการประสบอุบัติเหตุ แม้ไม่มีคู่กรณี เช่น ขี่รถมอเตอร์ไซค์ล้ม ขี่เฉี่ยวชนของบนถนน ซึ่งพ.ร.บ.ดังกล่าว จะความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแทน และเงินชดเชย ในกรณีต่างๆ ทั้งสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

เมื่อถามว่า พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ สำคัญอย่างไร ตอบได้อย่างชัดเจนว่า กฎหมายบังคับให้ยานพาหนะที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จะต้องทำ พ.ร.บ.ทุกคัน เพื่อเป็นหลักประกันที่ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ได้รับความคุ้มครองเป็นหลักประกันและความปลอดภัยในการขับขี่ ผู้ที่เป็นเจ้าของรถจะต้องต่อพ.ร.บ.ตามกำหนด ไม่อย่างนั้น จะมีโทษปรับ

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ เบิกอะไรได้บ้าง 2024

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ เบิกอะไรได้บ้าง

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ให้ความคุ้มครองหลักๆ ได้แก่

กรณีเกิดอุบัติเหตุ ยังไม่ต้องพิสูจน์ความผิด

พ.ร.บ.จะดำเนินการชดใช้ให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ รวมถึงเสียชีวิต แม้ไม่มีคู่กรณี โดยยังไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายถูกหรือผิด โดยสามารถเบิกจ่ายได้ทันที ซึ่งในส่วนนี้ครอบคลุมทั้งคนขับและคนซ้อน

 • ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท/คน
 • เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ ชดเชย 35,000 บาท/คน

กรณีเกิดอุบัติเหตุ พิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก

พ.ร.บ. จะชดเชยให้เมื่อพิสูจน์แล้วว่าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูก ครอบคลุมทั้งคนขับและคนซ้อนเช่นเดียวกัน โดยมีความคุ้มครองดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง วงเงินไม่เกิน 80,000 บาท
 • เสียชีวิต ทุพพลภาพ ชดเชย 300,000 บาท
 • หากสูญเสียอวัยวะ จะแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
 1. นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป ชดเชย 200,000 บาท
 2. สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน ชดเชย 250,000 บาท
 3. สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน ชดเชย 300,000 บาท
 • หากมีการรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ชดเชยวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน

(*หมายเหตุ: ความคุ้มครองดังกล่าว จะคุ้มครองเฉพาะกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเท่านั้น ไม่ได้ชดเชยในส่วนของค่าซ่อมแซมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุแต่อย่างใด)

กรณีเกิดอุบัติเหตุ พิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายผิด

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมีการพิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นฝ่ายผิด หากเกิดการบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย ฝ่ายที่ผิดจะได้รับความคุ้มครองแค่ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนฝ่ายที่ถูกจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้น และได้รับเงินสินไหมทดแทนเพิ่มเติม

ขั้นตอนการแจ้งเคลมพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์

ขั้นตอนการแจ้งเคลมพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์

 1. ส่งผู้เจ็บส่งโรงพยาบาล และแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่าขอให้สิทธิ์เบิกตามพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ และทำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่แจ้ง 
 2. แจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวัน ให้ตำรวจดำเนินการสอบสวน พิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกหรือผิด จากนั้นเก็บเอกสารจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ใช้ในการเคลมค่าสินไหมทดแทน
 3. ยื่นเอกสารที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาใดก็ได้ ภายใน 180 วันหลังจากวันเกิดเหตุ

ผู้ประสบอุบัติเหตุดังกล่าว จะได้รับค่าชดเชยสิทธิ์ภายใน 7 วันหลังทำการจากยื่นเอกสารครบถ้วน หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1791

เอกสารที่ใช้เบิกค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วยอะไรบ้าง

 • ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัยจริง ของผู้ขับขี่ และผู้ประสบเหตุ
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

เอกสารเพิ่มเติมกรณีดังต่อไปนี้

 • กรณีทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ เพิ่มใบรับรองแพทย์ และสำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
 • กรณีเสียชีวิต เพิ่มใบมรณบัตร และสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมาย และสำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

หากผู้ประสบภัยหรือผู้เสียหายไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมอบอำนาจให้กับบุคคลอื่นมาดำเนินการแทน โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารพิสูจน์ตัวตนของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

เบิกพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ได้ที่ใด

เบิกพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ได้ที่ใด

ในส่วนของการเบิกเงินประกัน พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์นั้น ผู้ประสบเหตุ หรือญาติ หลังจากที่เตรียมเอกสารครบแล้ว สามารถดำเนินการติดต่อยื่นเรื่องได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

ที่มา กรมการขนส่งทางบก

บทความที่น่าสนใจ 

อัปเดตข่าวรถล่าสุด ดูรีวิวรถยนต์ รีวิวรถมอเตอร์ไซค์ ทุกยี่ห้อ โดยทีมงานมืออาชีพ เช็คราคา ตารางผ่อน พร้อมเกาะติดข่าวสารรถยนต์ไฟฟ้า EV ได้ที่ Autospinn.com

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์ ต้องที่ ตลาดรถมือสอง One2car ซื้อรถง่าย ขายรถไว ทั้งรถเก๋งมือสอง รถตู้มือสอง รถกระบะมือสอง ราคาดี ฟรีดาวน์ ผ่อนถูก คุณภาพพร้อมใช้งาน


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ